Meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ronden met succes hun opleiding af. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met zo’n 2000 ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2 procent. Dat meldt de Rijksoverheid.

Gingen in het schooljaar 2001-2002 nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school. Zo’n twaalf jaar later is dit aantal gedaald met ruim 60 procent tot 25.970. Hiermee komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 voortijdige schoolverlaters in 2016 in zicht. In Europees verband behoort Nederland dan ook tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 27 EU-lidstaten als geheel met 13,5 procent heeft Nederland een relatief laag percentage schooluitvallers met 9,1 procent.

Binnenkort maakt minister Bussemaker afspraken met de mbo-scholen over de verdeling van financiële middelen. Scholen die laten zien dat zij werk maken van beter onderwijs worden daarvoor beloond. De aanpak van voortijdig schoolverlaten is daarbij een belangrijk thema.

Volgens Bussemaker is het belangrijk dat scholen jongeren tijdig laten nadenken over wat ze later willen gaan doen. “Ga met hen bijtijds het gesprek aan over wat een leerling leuk vindt en bij hem of haar past. Maar vooral ook over met welke opleiding ze later ook echt aan de slag kunnen. Dat vraagt iets van jongeren en ouders, maar vooral ook van scholen. Zij moeten jongeren bijvoorbeeld goed voorlichten over de arbeidsmarktkansen van een opleiding. Daardoor beginnen jongeren met meer motivatie aan hun opleiding waardoor we de kans op uitval verkleinen”, aldus Bussemaker.

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt (startkwalificatie). Dit is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Jongeren tot achttien jaar hebben een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben behaald.

Bron: Nationale Onderwijsgids